Thông báo V/v điều chỉnh thời gian của hoạt động “Sinh viên nghiên cứu khoa học” cấp Trường năm 2020.

Kính gửi: Lãnh đạo Khoa/Viện quản lý sinh viên

Căn cứ Kế hoạch số 1676/KH-ĐHKTQD ngày 14/10/2019 của Trường Đại học Kinh tế quốc dân về việc tổ chức triển khai Giải thưởng “Sinh viên Nghiên cứu khoa học Đại học Kinh tế quốc dân – Vietcombank” năm học 2019-2020.

Căn cứ công văn số 1537/BGDĐT-KHCNMT ngày 4/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc điều chỉnh thời gian tiếp nhận hồ sơ đề tài đăng ký tham gia xét tặng Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” năm 2020.

Nhà trường xin thông báo tới các Khoa/Viện quản lý sinh viên điều chỉnh thời gian của hoạt động “Sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2020 như sau:

– Từ ngày 25/5/2020 – 5/6/2020: Khoa/Viện họp Hội đồng tổ chức đánh giá chấm điểm và xét chọn các đề tài dự thi Giải thưởng “Sinh viên Nghiên cứu khoa học Đại học Kinh tế quốc dân – Vietcombank”

– Từ ngày 8/6/2020 – 12/6/2020: Khoa/Viện gửi báo cáo tổng kết hoạt động NCKH sinh viên, danh sách và đề tài dự thi Sinh viên NCKH cấp Trường và danh sách đề xuất cộng điểm học phần/môn học chuyên ngành dự kiến nếu đạt giải qua Phòng Quản lý khoa học.

Chi tiết xem trong file đính kèm.

Thông báo V/v điều chỉnh thời gian tiếp nhận hồ sơ đề tài đăng ký tham gia xét tặng Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” năm 2020 của Bộ GD&ĐT: https://khoahoc.neu.edu.vn/vi/thong-bao-3629/thong-bao-v-v-dieu-chinh-thoi-gian-tiep-nhan-ho-so-de-tai-dang-ky-tham-gia-xet-tang-giai-thuong-sinh-vien-nghien-cuu-khoa-hoc-nam-2020

Quy trình và biểu mẫu Nghiên cứu khoa học sinh viên ĐHKTQD: https://khoahoc.neu.edu.vn/vi/quy-trinh-bieu-mau-nckh-sv/quy-trinh-va-bieu-mau-nghien-cuu-khoa-hoc-sinh-vien-1733

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *