Thông báo V/v bổ sung Hướng dẫn số 58 HD/ĐUT

ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC TRƯỜNG
ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HÀ NỘI
ĐẢNG UỶ
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN
——————–
Số 67 HD/ĐUT
(V/v bổ sung Hướng dẫn số 58 HD/ĐUT)
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2017

 

Kính gửi:

 

  – Các đồng chí Đảng ủy viên
– Cấp ủy Đảng bộ bộ phận, CB trong toàn Đảng bộ

 

Để đảm bảo phát huy quyền dân chủ của tất cả các đảng viên trong Chi bộ (CB) đối với việc xây dựng Đề án nhân sự tham gia Cấp ủy CB nhiệm kỳ mới, sau khi xin ý kiến của Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, Đảng ủy Trường bổ sung quy trình chuẩn bị nhân sự cho Đại hội CB (bổ sung quy trình nêu tại mục 3.7 của Hướng dẫn số 58 HD/ĐUT ngày 08/5/2017) như sau:
Bước 1: Tổ chức Hội nghị Chi ủy/Tiểu ban Nhân sự để thực hiện các nội dung được quy định tại Hướng dẫn số 58 HD/ĐUT ngày 08/5/2017.
Bước 2: Cấp ủy đương nhiệm triệu Hội nghị toàn thể CB để lấy phiếu giới thiệu nhân sự tham gia Cấp ủy khóa mới trình Đảng ủy trường thông qua.
– Nội dung Hội nghị:
+ Cấp ủy đương nhiệm báo cáo với CB kết quả triển khai các nội dung tại Bước 1.
+ Thảo luận danh sách nhân sự do Cấp ủy đương nhiệm chuẩn bị, giới thiệu bổ sung nhân sự (nếu cần thiết).
+ Bỏ phiếu giới thiệu nhân sự tham gia Cấp ủy và các chức danh trong Cấp ủy CB khóa mới.
– Lưu ý:
+ Hội nghị chỉ hợp lệ khi có ít nhất 2/3 số đảng viên chính thức của CB có mặt. Các đồng chí đảng viên dự bị có quyền phát biểu ý kiến trong Hội nghị để giới thiệu nhân sự tham gia Cấp ủy khóa mới, nhưng không tham gia bỏ phiếu giới thiệu.
+ Nhân sự được đưa vào danh sách giới thiệu tham gia Cấp ủy và các chức danh trong Cấp ủy CB khóa mới để báo cáo Đảng ủy Trường phải đảm bảo đạt số phiếu đồng ý chiếm tỷ lệ trên 50% tổng số đảng viên chính thức của CB.
+ Quy định về số dư trong danh sách giới thiệu thực hiện theo Hướng dẫn số 58 HD/ĐUT ngày 08/5/2017.
Bước 3: Báo cáo Đảng ủy Trường phê duyệt kết quả chuẩn bị nhân sự Cấp ủy CB khóa mới.
Hồ sơ gồm: (1) Biên bản kiểm phiếu giới thiệu tại Bước 1; (2) Nghị quyết của CB giới thiệu nhân sự tham gia Cấp ủy và các chức danh trong Cấp ủy CB khóa mới, Biên bản kiểm phiếu giới thiệu tại Bước 2.
Văn bản này có hiệu lực từ ngày ký ban hành. Đảng uỷ Trường đề nghị các đồng chí Đảng uỷ viên, Cấp ủy Đảng bộ bộ phận/ Chi bộ chỉ đạo, hướng dẫn, chuẩn bị và tổ chức đại hội CB theo Hướng dẫn số 58 HD/ĐUT ngày 08/5/2017 và những nội dung bổ sung tại văn bản này.

Nơi nhận:
– Như kính gửi
– Đảng ủy Khối (để b/c)
– Lưu VP Đ-ĐT
T/M ĐẢNG UỶ
BÍ THƯ 

Trần Thọ Đạt

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *