KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÔNG TÁC QUY HOẠCH CẤP ỦY CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2015-2020 VÀ CÁC NHIỆM KỲ TIẾP THEO CỦA ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC TRƯỜNG

ĐAỊ HỌC- CAO ĐẲNG HÀ NỘI

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KINH TẾ QUỐC DÂN

Số:        /KH-ĐU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

 

Hà Nội, ngày    tháng 12    năm 2013

 

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CÔNG TÁC QUY HOẠCH CẤP ỦY CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2015-2020

VÀ CÁC NHIỆM KỲ TIẾP THEO CỦA  ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

 

Thực hiện Hướng dẫn số 05-HD/TU, ngày 05/01/2013 của Thành ủy Hà Nội và Hướng dẫn số 21-HD/ĐUK ngày 17/01/2013 của Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà nội “về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2015-2020 và các nhiệm kỳ tiếp theo”

Đảng ủy Trường Đại học Kinh tế Quốc dân ban hành Kế hoạch triển khai công tác quy hoạch cấp uỷ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 và các nhiệm kỳ tiếp theo của Đảng bộ Trường như sau:

I. NHỮNG YÊU CẦU CHUNG VỀ CÔNG TÁC QUY HOẠCH CÁN BỘ

1. Quy hoạch cán bộ cấp uỷ các cấp của Đảng bộ Trường là công tác phát hiện sớm nguồn cán bộ trẻ có đức, có tài, có triển vọng về khả năng lãnh đạo, quản lý, đưa vào quy hoạch để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn các chức danh lãnh đạo, quản lý, đáp ứng nhiệm vụ chính trị trước mắt và lâu dài của Nhà trường.

2. Quy hoạch cán bộ cán bộ cấp uỷ các cấp phải xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ chính trị và thực tế đội ngũ cán bộ của Trường và của các đơn vị trực thuộc.

3. Phải đánh giá đúng cán bộ trước khi đưa vào quy hoạch. Để đánh giá cán bộ cần căn cứ vào các tiêu chuẩn chung và các tiêu chuẩn cụ thể từng chức danh cán bộ theo các quy định hiện hành của Đảng. Kết luận về đánh giá cán bộ được thể hiện bằng văn bản, công khai trong tập thể Ban thường vụ; Đảng ủy và Chi ủy. Kết quả đánh giá cán bộ hằng năm (không quá 6 tháng tới thời điểm xem xét) được sử dụng cho việc lựa chọn, giới thiệu cán bộ vào quy hoạch.

4. Quy hoạch cán bộ cấp uỷ phải bảo đảm phương châm “mở” và “động”. Quy hoạch “mở” được hiểu là một chức danh cần quy hoạch một số người và một người có thể quy hoạch vào một số chức danh. Quy hoạch “động” là quy hoạch đựợc định kỳ rà soát, bổ sung, điều chỉnh theo sát sự phát triển của cán bộ; kịp thời đưa ra khỏi quy hoạch những cán bộ không còn đủ tiêu chuẩn, điều kiện, không có triển vọng phát triển hoặc uy tín thấp qua lấy phiếu tín nhiệm hằng năm; bổ sung vào quy hoạch những cán bộ có triển vọng phát triển.

5. Đối với cán bộ đương chức, thống nhất thực hiện chủ trương quy hoạch cán bộ lên chức vụ cao hơn, không quy hoạch tái cử, tái bổ nhiệm chức vụ đang đảm nhiệm khi xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ tới và các nhiệm kỳ tiếp theo, cũng như khi rà soát, bổ sung quy hoạch của nhiệm kỳ hiện tại. Đối với cán bộ đảm nhiệm chức danh có quy định một người, không giữ chức vụ quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp, cần xem xét đưa vào quy hoạch chức vụ khác.

6. Số lượng nguồn đưa vào quy hoạch

– Đối với quy hoạch Ban chấp hành, Ban thường vụ Đảng ủy Trường, cấp ủy các Chi bộ/Đảng bộ trực thuộc, cần bảo đảm nguồn quy hoạch có số lượng 1,5 – 2 lần so với số lượng Ban chấp hành, Ban Thường vụ, cấp ủy đương nhiệm.

– Đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý, tối thiểu phải quy hoạch 2-3 người vào 01 chức danh; không quy hoạch 01 người cho 01 chức danh. Không quy hoạch 1 người vào quá 3 chức danh; không quy hoạch 01 chức danh quá 03 người

7. Yêu cầu về độ tuổi và cơ cấu cán bộ nữ trong quy hoạch

– Mỗi nhiệm kỳ đổi mới 30% – 40% cấp ủy viên các cấp. Cần đưa vào quy hoạch những đồng chí có triển vọng, nhưng phải trẻ tuổi, để có quỹ thời gian cho việc đào tạo, bồi dưỡng về lý luận, chuyên môn, nghiệp vụ và kinh qua thực tiễn lãnh đạo, quản lý ở cấp dưới. Do vậy, những đồng chí được đưa vào quy hoạch lần đầu tham gia cấp ủy phải đủ tuổi tham gia được hai nhiệm kỳ trở lên, ít nhất cũng trọn một nhiệm kỳ (Đối với cấp uỷ Đảng bộ Trường và Đảng bộ trực thuộc, mỗi nhiệm kỳ là 5 năm; Đối với cấp uỷ các Chi bộ trực thuộc, mỗi nhiệm kỳ là 2,5 năm).

– Thời điểm tính tuổi cán bộ đưa vào quy hoạch cấp ủy là thời điểm tiến hành Đại hội Đảng bộ Trường ( Tháng  6  năm 2015). Do vậy, những đồng chí được đưa vào quy hoạch cấp uỷ ở cấp Đảng bộ Trường và Đảng bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2015-2020; đối với nam, ít nhất sinh từ tháng 6/1960; đối với nữ, ít nhất sinh từ 6/1965 trở lại đây. Những đồng chí được đưa vào quy hoạch cấp uỷ ở cấp các Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2015-2018; đối với nam, ít nhất sinh từ tháng 01/1958; đối với nữ, ít nhất sinh từ 01/1963.

– Về cơ cấu 3 độ tuổi đối với Đảng ủy Trường và các Chi ủy/Đảng ủy trực thuộc cần đảm bảo được định hướng: Dưới 35 tuổi, không dưới 15%; Từ 35 tuổi đến 45 tuổi, khoảng 55-65%; Trên 45 tuổi, khoảng 20-30%

– Về tỷ lệ cán bộ nữ trong quy hoạch: Bảo đảm tỷ lệ cán bộ nữ không dưới 15% trong quy hoạch cấp ủy. Đồng thời, tăng cường tỷ lệ cán bộ nữ trong các chức danh chủ chốt.

8. Thực hiện công khai trong công tác quy hoạch cán bộ

– Các tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn cụ thể của từng chức danh cán bộ được công khai để cán bộ, đảng viên tham gia bỏ phiếu giới thiệu quy hoạch ở Trường  được biết.

– Danh sách cán bộ đưa vào quy hoạch và đưa ra khỏi quy hoạch được công khai trong Ban chấp hành Đảng bộ Trường, Chi bộ/Đảng bộ trực thuộc, đồng thời thông báo cho cá nhân cán bộ biết.

II. QUY TRÌNH XÂY DỰNG QUY HOẠCH CÁN BỘ

A. QUY TRÌNH XÂY DỰNG QUY HOẠCH CẤP ỦY CẤP CHI BỘ/ĐẢNG BỘ TRỰC THUỘC

        1. Chuẩn bị xây dựng quy hoạch.

Trước khi thực hiện các bước quy hoạch, Chi ủy/Đảng ủy các Chi bộ/Đảng bộ trực thuộc trong toàn Đảng bộ Trường tiến hành các công việc sau:

(1) Rà soát đội ngũ cán bộ và đánh giá cán bộ:

– Rà soát đội ngũ cán bộ thuộc Chi ủy/Đảng ủy về chất lượng, số lượng, cơ cấu

– Đánh giá cán bộ theo các nội dung:

+ Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống: nhận thức tư tưởng, chính trị; việc chấp hành chủ trương, đường lối, quy chế, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc giữ gìn đạo đức, lối sống, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác; tinh thần tự học tập, nâng cao trình độ; tính trung thực, công bằng, khách quan, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong công tác; việc chấp hành của vợ, chồng, con đối với chính sách pháp luật; mối quan hệ với nhân dân…

+ Năng lực thực tiễn: thể hiện ở kết quả công tác, hiệu quả công tác; tính chủ động sáng tạo; mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao; khả năng đoàn kết, tập hợp, quy tụ cán bộ; năng lực điều hành, tổ chức thực hiện; khả năng dự báo tình hình; xử lý tình huống phức tạp phát sinh trong công tác.

+ Uy tín: Thể hiện qua việc lấy phiếu tín nhiệm hàng năm và kết quả đánh giá cán bộ.

+ Sức khỏe: có sức khỏe đảm bảo hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ của chức danh quy hoạch.

+ Chiều hướng và triển vọng phát triển: Khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ khi được bố trí vào chức vụ cao hơn.

– Trên cơ sở yêu cầu xây dựng quy hoạch và tiêu chuẩn cán bộ đưa vào quy hoạch, tiến hành phân loại cán bộ theo chiều hướng phát triển: cán bộ có triển vọng đảm nhận nhiệm vụ cao hơn; cán bộ tiếp tục giữ chức vụ cũ; cán bộ cần đào tạo, bồi dưỡng thêm; cán bộ không đủ điều kiện giữ chức vụ hiện tại trong khóa tới…

(2) Xác định phương hướng cơ cấu cấp ủy nhiệm kỳ tới và cụ thể hóa tiêu chuẩn cán bộ:

– Căn cứ vào nhiệm vụ chính trị của đơn vị, các Chi bộ/Đảng bộ xác định phương hướng xây dựng cấp ủy khóa tới, phấn đấu giảm tuổi bình quân, tăng tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Tuy nhiên, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn cán bộ đưa vào quy hoạch.

– Căn cứ vào tiêu chuẩn chung của cán bộ, nhiệm vụ, đặc điểm của đơn vị và tình hình đội ngũ cán bộ, xác định tiêu chuẩn cụ thể của từng chức danh, cơ cấu, số lượng đưa vào quy hoạch.

(3) – Lập danh sách nhân sự có triển vọng đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự kiến có thể đưa vào quy hoạch BCH Chi bộ/Đảng bộ để đưa ra lấy ý kiến giới thiệu tại Hội nghị toàn thể đảng viên thuộc Chi bộ/Đảng bộ của đơn vị (Bước 1 mục a thuộc các bước tiến hành quy hoạch).: (Mẫu số 1A/QHCB

 

 

TT

 

 

Họ tên

 

Ngày sinh

 

Ngày vào đảng

 

Chức vụ

 

Ngạch CC

Đơn vị CT Trình độ CM Trình độ

LL

CT

 

Ngoại ngữ

 

Tin học

Thi đua, Khen thưởng % phiếu GT QH cấp dưới Ghi chú
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
..

 

       2. Các bước tiến hành quy hoạch

       Bước 1, Phát hiện, giới thiệu nguồn

a.      Tố chức Hội nghị Chi bộ/Đảng bộ giới thiệu

–         Thành phần: Toàn thể đảng viên thuộc Chi bộ/Đảng bộ đơn vị

–         Nội dung:

+ Đại diện cấp uỷ phổ biến quán triệt hướng dẫn Kế hoạch thực hiện công tác QHCB của Đảng uỷ Trường.

+ Đại diện cấp uỷ nêu danh sách nhân sự (của đơn vị) có triển vọng đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự kiến đưa vào quy hoạch BCH, Bí thư, Phó bí thư cấp uỷ của đơn vị.

+ Hội nghị phát biểu giới thiệu thêm nguồn quy hoạch ngoài danh sách đã được chuẩn bị.

+ Các Đại biểu Hội nghị xem xét viết phiếu giới thiệu nguồn quy hoạch BCH, Bí thư, Phó Bí thư cấp uỷ của Đảng uỷ Chi bộ đơn vị mình (Mẫu 4A/QHCB và 5A/QHCB  ) .

+ Tổ thư ký giúp việc cho cấp uỷ tiến hành thu phiếu và kiểm phiếu . Lưu Biên bản và Phiếu giới thiệu tại cấp uỷ, chi uỷ đơn vị.

b.      Cấp ủy giới thiệu nguồn

Từng đồng chí trong cấp ủy Chi bộ/Đảng bộ đơn vị giới thiệu nguồn quy hoạch (Mẫu 4B/QHCB và 5B/QHCB)

–         Giới thiệu người thay thế mình (2-3 người)

–         Giới thiệu nguồn quy hoạch Chi ủy/Đảng ủy, Bí thư, Phó Bí thư của Chi bộ/Đảng bộ đơn vị

c.      Tổng hợp kết quả phát hiện, giới thiệu nguồn

Trên cơ sở kết quả của 2 kênh giới thiệu trên, Bí thư hoặc Phó Bí thư Chi bộ/Đảng bộ đơn vị xem xét, dự kiến phương án và danh sách nhân sự đưa vào quy hoạch để đưa ra xin ý kiến tập thể Chi ủy/Đảng ủy. Nếu số lượng, cơ cấu dự kiến đưa vào quy hoạch còn thiếu, Chi ủy/Đảng ủy đơn vị hoặc Bí thư, Phó Bí thư lựa chọn giới thiệu thêm các đồng chí có số phiếu giới thiệu của Hội nghị Chi bộ/Đảng bộ đơn vị từ cao xuống thấp hoặc giới thiệu bổ sung để đạt hệ số tối thiểu khoảng 1,5 lần số lượng ủy viên Ban chấp hành khóa mới và 2-3 nguồn cho một chức danh quy hoạch.

         Bước 2. Tổ chức lấy ý kiến tập thể Chi ủy/Đảng ủy đơn vị (Đối với Chi bộ ít đảng viên, không có chi uỷ,  chỉ có Bí thư; không tiến hành bước này)

– Đ/C Bí thư báo cáo cấp uỷ (của đơn vị) nghiên cứu các phương án quy hoạch đã chuẩn bị ở trên, phân tích chất lượng, cơ cấu đội ngũ cán bộ, tham khảo các thông tin về cán bộ, tiêu chuẩn các chức danh cán bộ, kết quả giới thiệu của Hội nghị đảng viên giới thiệu nguồn quy hoạch.

– Trên cơ sở đó, thành viên Ban chấp hành cấp uỷ tiến hành bỏ phiếu giới thiệu quy hoạch vào BCH và các chức danh Bí thư, Phó bí thư cấp uỷ.

– Thông qua biên Bản kiểm phiếu giới thiệu quy hoạch vào BCH và các chức danh Bí thư, Phó bí thư cấp uỷ của đơn vị.

( Theo nguyên tắc: Những người được trên 50% số thành viên cấp uỷ, chi uỷ, giới thiệu, được đưa vào danh sách quy hoạch)

Bước 3. Tập hợp tài liệu và báo cáo Đảng uỷ Trường kết quả quy hoạch (Do Bí thư Chi bộ/Đảng bộ thực hiện)

Các tài liệu gửi báo cáo:

–  Báo cáo về kết quả đánh giá cán bộ đối với các đồng chí được đưa vào danh sách quy hoạch cấp uỷ của Chi bộ/Đảng bộ đơn vị (Lấy từ kết quả đánh giá phân loại đảng viên cuối năm 2013)                      

– Danh sách nhân sự có triển vọng đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự kiến có thể đưa vào quy hoạch (Mẫu 1A/QHCB)

– Biên bản kiểm phiếu quy hoạch vào BCH và các chức danh Bí thư, Phó Bí thư cấp uỷ của Hội nghị Ban chấp hành cấp uỷ .

– Thống kê danh sách quy hoạch cấp uỷ của đơn vị (Mẫu 4C/QHCB và 5C/QHCB)

B. QUY TRÌNH XÂY DỰNG QUY HOẠCH CẤP ỦY CẤP ĐẢNG BỘ TRƯỜNG

1. Chuẩn bị xây dựng quy hoạch.

Trước khi thực hiện các bước quy hoạch, tập thể lãnh đạo Trường tiến hành các công việc sau:

(1) Rà soát đội ngũ cán bộ và đánh giá cán bộ:

– Rà soát đội ngũ cán bộ  về chất lượng, số lượng, cơ cấu;

– Đánh giá cán bộ theo các nội dung như quy định tại mục 1 của Quy trình quy hoạch cấp uỷ của cấp Chi bộ/Đảng bộ trực thuộc;

– Trên cơ sở yêu cầu xây dựng quy hoạch và tiêu chuẩn cán bộ đưa vào quy hoạch, tiến hành phân loại cán bộ theo chiều hướng phát triển: cán bộ có triển vọng đảm nhận nhiệm vụ cao hơn; cán bộ tiếp tục giữ chức vụ cũ; cán bộ cần đào tạo, bồi dưỡng thêm; cán bộ không đủ điều kiện giữ chức vụ hiện tại trong khóa tới.

(2) Xác định phương hướng cơ cấu cấp ủy nhiệm kỳ tới và cụ thể hóa tiêu chuẩn cán bộ:

– Căn cứ vào nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Trường xác định phương hướng xây dựng cấp ủy khóa tới, phấn đấu giảm tuổi bình quân, tăng tỷ lệ cá bộ trẻ, cán bộ nữ. Tuy nhiên, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn cán bộ đưa vào quy hoạch;

– Căn cứ vào tiêu chuẩn chung của cán bộ, nhiệm vụ, đặc điểm của Nhà trường và tình hình đội ngũ cán bộ, xác định tiêu chuẩn cụ thể của từng chức danh, cơ cấu, số lượng đưa vào quy hoạch;

– Để đảm bảo cơ cấu 3 độ tuổi trong quy hoạch, định hướng về đối tượng giới thiệu vào quy hoạch Ban chấp hành Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2015 – 2020 và các nhiệm kỳ tiếp theo như sau:

Đối tượng 1: Bí thư các Chi bộ/Đảng bộ trực thuộc Trường (nếu chưa tham gia Ban chấp hành Đảng bộ Trường), và còn đủ tuổi công tác ít nhất trọn 01(một) nhiệm kỳ trở lên.

Đối tượng 2: Phó Bí thư Chi bô/Đảng bộ Đảng trực thuộc Trường, được quy hoạch vào chức danh Bí thư Chi bộ/Đảng bộ trực thuộc trường và còn đủ tuổi công tác ít nhất trong 02 (hai) nhiệm kỳ trở lên.

Đối tượng 3: Cán bộ có phẩm chất, năng lực, có thành tích công tác nổi trội, qua thực tiễn công tác thể hiện có năng lực lãnh đạo, quản lý; cán bộ nữ, cán bộ xuất thân từ công nhân, nông dân, trí thức yêu nước, gia đình có truyền thống cách mạng…và có độ tuổi từ 35 trở xuống đối với cả nam và nữ.

(3) Lập danh sách nhân sự có triển vọng đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự kiến có thể đưa vào quy hoạch BCH Đảng bộ Trường để đưa ra lấy ý kiến giới thiệu tại Hội nghị cán bộ chủ chốt (Bước 1 mục a thuộc các bước tiến hành quy hoạch): (Mẫu số 2A/QHCB)

 

 

TT

 

 

Họ tên

 

Ngày sinh

 

Ngày vào đảng

 

Chức vụ

 

Ngạch CC

Đơn vị CT Trình độ CM Trình độ

LL

CT

 

Ngoại ngữ

 

Tin học

Thi đua, Khen thưởng % phiếu GT QH cấp dưới Ghi chú
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
..

 

2. Các bước tiến hành quy hoạch

Bước 1, Phát hiện, giới thiệu nguồn

a.Tố chức Hội nghị cán bộ chủ chốt giới thiệu

– Thành phần: Đảng uỷ Trường, Ban Giám hiệu, Bí thư, Phó Bí thư các Chi bộ/Đảng bộ trực thuộc, Trưởng các đơn vị trực thuộc Trường là đảng viên, Trưởng các đoàn thể chính trị xã hội trực thuộc Trường.

– Nội dung: Tiến hành bỏ phiếu giới thiệu nguồn quy hoạch Đảng ủy, Thường vụ Đảng uỷ, Bí thư, Phó bí thư Đảng uỷ Trường (Mẫu 3A/QHCB).

– Trình tự tiến hành

(1)Tập thể lãnh đạo Trường chủ trì quán triệt mục đích, yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu nguồn quy hoạch vào các chức danh.

(2)Cơ quan tham mưu về công tác cán bộ phát hành danh sách nhân sự có triển vọng dự kiến đưa vào quy hoạch Đảng uỷ, Ban Thường vụ Đảng uỷ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng uỷ Trường kèm theo thông tin về cán bộ. Các đồng chí tham dự Hội nghị có thể giới thiệu thêm nguồn quy hoạch ngoài danh sách đã được chuẩn bị

(3)Các đại biểu dự Hội nghị xem xét, viết phiếu, bỏ phiếu giới thiệu, cơ quan tham mưu về công tác cán bộ thu phiếu, kiểm phiếu

b.Cấp ủy giới thiệu nguồn

Từng đồng chí Đảng uỷ viên, Ban Thường vụ Đảng uỷ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng uỷ Trường giới thiệu nguồn quy hoạch (Mẫu 3B/QHCB)

– Giới thiệu người thay thế mình (2-3 người)

– Giới thiệu nguồn quy hoạch Đảng uỷ, Ban Thường vụ Đảng uỷ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng uỷ Trường

c.Tổng hợp kết quả phát hiện, giới thiệu nguồn

– Bộ phận tham mưu về tổ chức cán bộ tổng hợp kết quả giới thiệu quy hoạch của cấp dưới, của hội nghị cán bộ chủ chốt và của từng đồng chí ủy viên ban chấp hành đảng bộ Trường dự kiến danh sách quy hoạch các chức danh, báo cáo kết quả với Đảng ủy trường.

– Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường xem xét, dự kiến phương án và danh sách nhân sự đưa vào quy hoạch để đưa ra xin ý kiến tập thể Đảng ủy Trường. Nếu số lượng, cơ cấu dự kiến đưa vào quy hoạch còn thiếu, Ban Thường vụ Đảng ủy lựa chọ giới thiệu thêm các đồng chí có số phiếu giới thiệu của Hội nghị cán bộ chủ chốt từ cao xuống thấp hoặc giới thiệu bổ sung để đạt hệ số tối thiểu khoảng 1,5 lần số lượng ủy viên Ban chấp hành khóa mới và 2-3 nguồn cho một chức danh quy hoạch.

          Bước 2: Tổ chức lấy ý kiến tập thể Đảng ủy Trường

Hội nghị Đảng ủy Trường nghiên cứu các phương án quy hoạch do Ban thường vụ Đảng ủy trường chuẩn bị, phân tích chất lượng, cơ cấu đội ngũ cán bộ, tham khảo các thông tin về cán bộ, tiêu chuẩn chức danh cán bộ, kết quả giới thiệu quy hoạch đối với nhân sự; trên cơ sở đó các ủy viên ghi phiếu giới thiệu quy hoạch Đảng uỷ, Ban Thường vụ Đảng uỷ, Bí thư, Phó bí thư Đảng uỷ Trường.

           Bước 3: Tổ chức hội nghị thảo luận, biểu quyết thông qua quy hoạch

Trên cơ sở định hướng cơ cấu cấp ủy và kết quả quy hoạch cán bộ của cấp dưới; kết quả giới thiệu ở bước 1, bước 2 và các phương án quy hoạch do cơ quan tham mưu về tổ chức cán bộ đề xuất, Đảng ủy Trường thảo luận, phát hiện, giới thiệu bổ sung nguồn quy hoạch, bỏ phiếu giới thiệu nguồn quy hoạch các chức danh: Đảng uỷ viên, Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng uỷ Trường.

Tại hội nghị này, Đảng ủy cũng xem xét, giới thiệu cán bộ có trong quy hoạch ở nơi khác vào quy hoạch Đảng uỷ, Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường và các chức danh cấp uỷ của các Chi bộ/Đảng bộ trực thuộc.

Những người được trên 50% tổng số thành viên Đảng ủy giới thiệu, được đưa vào danh sách quy hoạch.

Trong trường hợp bỏ phiếu lần thứ nhất mà chưa đạt số lượng và cơ cấu cần thiết, Đảng ủy có thể bỏ phiếu giới thiệu bổ sung hoặc tổ chức các phiên họp tiếp theo để thảo luận, giới thiệu bổ sung cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ xuất thân từ công nhân, khoa học, công nghệ, văn hóa nghệ thuật và gia đình có truyền thống cách mạng…

Bước 4. Tổng hợp kết quả và báo cáo Ban chấp hành Đảng bộ Khối

III. QUẢN LÝ THỰC HIỆN QUY HOẠCH

1. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sắp xếp cán bộ theo quy hoạch

– Căn cứ vào quy hoạch cán bộ và tiêu chuẩn chức danh quy hoạch, cấp ủy các Chi bộ/Đảng bộ trực thuộc chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, và bố trí, sắp xếp cán bộ theo quy hoạch.

– Ban Thường vụ Đảng ủy Trường xem xét, phê duyệt quy hoạch cấp ủy các Chi bộ/Đảng bộ trực thuộc; đồng thời phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng các chức danh cán bộ thuộc các Chi bộ/Đảng bộ trực thuộc.

2. Bố trí, sử dụng cán bộ theo quy hoạch

– Việc cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bổ nhiệm và giới thiệu ứng cử giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý các cấp nói chung phải căn cứ vào quy hoạch cán bộ.

– Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ Trường nói chung phải kinh qua chức vụ Bí thư Chi bộ/Đảng bộ trực thuộc Trường;

– Khi bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử vào chức danh nào thì trước hết phải chọn những cán bộ được quy hoạch vào chức danh đó; trường hợp đặc biệt mới chọn các đồng chí quy hoạch trong các chức danh tương đương.

3. Định kỳ xây dựng và rà soát, bổ sung quy hoạch

Trong mỗi nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ Trường, chỉ xây dựng quy hoạch cấp uỷ một lần, hằng năm tiến hành rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch. Khi rà soát, bổ sung quy hoạch căn cứ vào kết quả đánh giá phân loại cán bộ để xem xét, bỏ phiếu quyết định, không cần thực hiện đầy đủ các bước như xây dựng quy hoạch ban đầu.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

       1. Từ ngày 23/12/2013 đến ngày 25/12/2013, tổ chức phổ biến, quán triệt Kế hoạch triển khai công tác quy hoạch nhiệm kỳ 2015-2020 trong toàn Đảng bộ Trường.

2. Từ ngày 25/12/2013 đến ngày 31/12/2013, tiến hành công tác quy hoạch cấp uỷ  nhiệm kỳ 2015-2020 (Đối với cấp Đảng bộ Trường và Đảng bộ trưc thuộc) và nhiệm kỳ 2015-2018 (đối với cấp Chi bộ trực thuộc). Riêng đối với Đảng bộ Khoa Lý luận Chính tri, công tác quy hoạch.cấp uỷ của các Chi bộ trực thuộc cần được tiến hành trước, sau đó tiến hành quy hoạch cấp uỷ của Đảng bộ Khoa.

3. Từ 01/01/2014 đến ngày 15/01/2014, tiến hành công tác quy hoạch cấp uỷ của Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2015-2020 để trình Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội phê duyệt.

4. Thành lập Tổ công tác để tham mưu, giúp việc cho Đảng uỷ xây dựng quy hoạch. Tổ công tác có trách nhiệm hướng dẫn, tham gia ý kiến, tổng hợp kết quả về quy hoạch cấp uỷ của Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2015 – 2020 ; báo cáo Thường trực Đảng ủy Trường xem xét, phê duyệt.

5. Các đồng chí Đảng uỷ viên có trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo quá trình xây dưng quy hoạch và có ý kiến về bản quy hoạch cấp uỷ của các Chi bộ/Đảng bộ trực thuộc do mình phụ trách trước khi trình lên Đảng uỷ Trường để xem xét, phê duyệt.

Ban Thường vụ Đảng ủy Trường yêu cầu các Chi bộ/Đảng bộ trực thuộc, các Ban của Đảng uỷ Trường, Tổ công tác giúp việc của Đảng uỷ Trường tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện, nếu có gì vướng mắc giao Tổ công tác của Đảng uỷ Trường tổng hợp, nghiên cứu, đề xuất, báo cáo để giải quyết./.

Nơi nhận:

– Đảng ủy Khối các trường ĐH&CĐ Hà Nội để B/c;

– Các Đ/c TVĐU để chỉ đạo;

– Các chi bộ để thực hiện;

– Lưu VP Đảng ủy.

 

T/M. BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG UỶ

BÍ THƯ

 

 

 

 

Phạm Mạnh Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *