Hướng dẫn Tổng kết công tác đảng, đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và khen thưởng năm 2013

ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC TRƯỜNG
ĐẠI HỌC –CAO ĐẲNG HÀ NỘI
ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC
KINH TẾ QUỐC DÂN
Số:          – HD/ĐU
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

Hà Nội ngày13 tháng 12 năm 2013

 

HƯỚNG DẪN
 Tổng kết công tác đảng, đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên
 và khen thưởng năm 2013

 

Kính gửi: – Đảng bộ Khoa lý luận Chính trị

– Các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường

 

               

Căn cứ Hướng dẫn số 32-HD/ĐUK, ngày 28-11- 2013 của Đảng ủy Khối các trường Đại học-Cao đẳng Hà Nội “ Hướng dẫn sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đực Hồ Chí Minh; Tổng kết, đánh giá năm 2013, phương hướng, nhiệm vụ năm 2014” và Hướng dẫn số: 33/KH-KTQD-ĐU, ngày 29-11-2013 của Đảng ủy Khối các trường Đại học-Cao đẳng Hà Nội  “ Hướng dẫn đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và thi đua khen thưởng công tác xây dựng Đảng năm 2013” .

Để thực hiện tốt Tổng kết công tác Đảng năm 2013 trong toàn Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Thường vụ Đảng uỷ yêu cầu Đảng bộ Khoa Lý luận Chính trị và các Chi bộ trong toàn Đảng bộ thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:
1- Tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2013 và Phương hướng nhiệm vụ năm học 2014 của Đảng bộ, Chi bộ.
2- Bình xét, đánh giá chất lượng đảng viên và đánh giá chất lượng của Đảng bộ, Chi bộ năm học 2013.
3- Tổ chức đánh giá và xét đề nghị thi đua khen thưởng cá nhân và tập thể
Đảng uỷ Trường Đại học Kinh tế Quốc dân hướng dẫn Đảng bộ Khoa Lý luận Chính trị và các Chi bộ trong toàn Đảng bộ thực hiện theo nội dung sau:

Phần thứ nhất
NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ TỔ CHỨC ĐẢNG
VÀ ĐẢNG VIÊN

I- ĐỐI VỚI TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG (ĐẢNG BỘ VÀ CHI BỘ TRỰC THUỘC ĐẢNG BỘ TRƯỜNG)
1.1- Căn cứ và đối tượng đánh giá
–  Các căn cứ để đánh giá:
+ Kết quả thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ/ Chi bộ  yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng theo theo quy định của Điều lệ Đảng;
+ Kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ chuyên môn chi bộ, đơn vị được giao ;
+ Triển khai việc thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của Đảng bộ/Chi bộ.
– Đối tượng đánh giá là Đảng bộ và Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường.
( Các Chi bộ có thời gian thành lập dưới 3 tháng tính đến 12/2013 không đánh giá, phân loại)
1.2- Nội dung đánh giá
Đánh giá theo 5 nội dung, thông qua việc cho điểm đối với từng nội dung. Tổng số điểm của 5 nội dung đánh giá là 100 điểm (Có biểu điểm đánh giá phân loại tổ chức cơ sở đảng kèm theo), mỗi nội dung có điểm tối đa như sau:
1.2.1. Về tham gia lãnh đạo xây dựng và thực hiện nhiệm vụ chính trị (30 điểm)
– Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị cơ quan, đơn vị theo đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu, chương trình, kế hoạch công tác của Đảng bộ, Chi bộ và nhiệm vụ cấp trên giao.
– Lãnh đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ lợi ích chính đáng của quần chúng, phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các tiêu cực khác, giữ vững an ninh chính trị, an toàn xã hội.
1.2.2. Lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng (15 điểm)
– Việc phổ biến, quán triệt và lãnh đạo cán bộ, đảng viên, quần chúng thực hiện Đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
– Công tác phát hiện, ngăn ngừa, đấu tranh với những biểu hiện về tư tưởng và hành động trái với quan điểm, đường lối, chính sách cảu Đảng, pháp luật của Nhà nước.
– Lãnh đạo công tác tư tưởng, nắm tình hình tâm tư, nguyện vọng, những đề xuất, kiến nghị của đảng viên và quần chúng, biện pháp giải quyết những vấn đề thuộc trách nhiệm của cơ sở hoặc báo cáo lên cấp trên giải quyết theo thẩm quyền
1.2.3. Về lãnh đạo xây dựng đơn vị và các đoàn thể quần chúng (15 điểm)
– Lãnh đạo xây dựng ở cơ sở vững mạnh, công tác kiểm tra, xem xét, giải quyết những vấn đề bức xúc xẩy ra ở cơ sở.
– Lãnh đạo các đoàn thể chính trị – xã hội vững mạnh, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo luật định và Điều lệ của mỗi đoàn thể, tham gia xây dựng, bảo vệ, giám sát việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia xây dựng nghị quyết, quyết định có liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của quần chúng, xây dựng khối đoàn kết ở đơn vị.
1.2.4. Về thực hiện nhiệm vụ xây dựng tổ chức đảng (25 điểm)
– Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng kết hợp với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với xây dựng chính quyền, các tổ chức chính trị – xã hội ở cơ sở vững mạnh và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.
– Chủ trương nhiệm vụ và biện pháp xây dựng Đảng bộ, Chi bộ trong sạch vững mạnh, xây dựng sự đoàn kết nhất trí trong Đảng, xây dựng và thực hiện quy chế làm việc của cấp uỷ, các quy định của Đảng bộ, Chi bộ.
– Nền nếp, nội dung, chất lượng, tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu trong sinh hoạt đảng, thực hiện tự phê bình, phê bình và nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động của Đảng.
– Phân công công tác cho đảng viên, thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ, nâng cao trình độ mọi mặt cho đảng viên, giới thiệu đảng viên đang công tác giữ mối quan hệ với chi uỷ, đảng uỷ cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.
– Công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng, nghị quyết, quy định của cấp uỷ cấp trên và nhiệm vụ được giao, việc sử lý những đảng viên có sai phạm, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và những biểu hiện tiêu cực khác trong Đảng.
– Lãnh đạo việc tạo nguồn và kết nạp đảng viên
– Chất lượng, hiệu quả hoạt động, vai trò trung tâm đoàn kết và sự tín nhiệm của đảng viên, quần chúng đối với cấp uỷ.
1.2.5. Lãnh đạo tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (15 điểm)
– Tổ chức, thực hiện và bố trí công việc cho Đảng viên tham gia nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết 03/CT/TW của Bộ chính trị, các văn bản của Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh;
– Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng kết hợp với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với xây dựng chính quyền, các tổ chức chính trị – xã hội ở cơ sở vững mạnh và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.
– Tổ chức việc học tập thảo luận nội dung về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể tại đơn vị
– Kiểm tra, đánh giá kết quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
( Nội dung chi tiết có trong biểu điểm đánh giá phân loại tổ chức cơ sở đảng gửi kèm theo)
1.3- Phương pháp đánh giá
– Đánh giá chất lượng căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, đồng thời kết hợp với phương pháp chấm điểm. Tổng số điểm của 4 nội dung đánh giá là 100, mỗi nội dung có số điểm tối đa như sau:
– Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị: 35 điểm
– Lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng: 15 điểm
– Lãnh đạo xây dựng chính quyền và các tổ chức đoàn thể xã hội: 20 điểm
– Thực hiện nhiệm vụ xây dựng tổ chức đảng: 30 điểm.
( Có mẫu đánh giá vào biểu điểm gửi kèm. Mẫu số 1)
1.4- Xếp loại chất lượng tổ chức đảng
Chất lượng Đảng bộ và Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường được xếp thành 4 mức:
1.4.1.Tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh
Là những Đảng bộ, Chi bộ cơ sở thực hiện tốt 5 nội dung đánh giá nêu tại mục 1 và đạt từ 90 điểm trở lên, đồng thời đảm bảo các điều kiện sau:
– Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra, nhất là những nhiệm vụ trọng yếu, tổ chức chính quyền và các tổ chức chính trị – xã hội ở cơ sở đạt tiêu chuẩn vững mạnh hoặc tiên tiến xuất sắc.
– Không có cấp uỷ viên, cán bộ là cấp trưởng, cấp phó của tổ chức chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội ở cơ sở bị kỷ luật từ khiển trách trở lên ( trừ trường hợp bị kỷ luật do tổ chức đảng chủ động phát hiện, đấu tranh, xử lý)
– Tỷ lệ đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt từ 80% trở lên, các Đảng bộ, Chi bộ sinh hoạt đều, đúng quy định và tỷ lệ đảng viên dự sinh hoạt bình quân đạt từ 80% trở lên.
( Khi kết thúc tổng kết đánh giá của Đảng bộ trường: trong số những Chi bộ/Đảng bộ Trong sạch vững mạnh trực thuộc Đảng bộ Trường sẽ chọn ra một số tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu để biểu dương khen thưởng tối đa không vượt quá 20% tổng số tổ chức đảng đạt trong sạch vững mạnh )
1.4.2. Tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ
Là những đảng bộ, chi bộ cơ sở thực hiện tốt 5 nội dung đánh giá, nhưng chưa đạt được mức trong sạch, vững mạnh, có tổng số điểm từ 70 đến dưới 90 điểm.
1.4.3. Tổ chức cơ sở đảng hoàn thành nhiệm vụ
Là những Đảng bộ, Chi bộ cơ sở cơ bản thực hiện được 5 nội dung đánh giá và có tổng số điểm từ 50 đến dưới 70 điểm.
1.4.4. Tổ chức cơ sở đảng yếu kém
Là những Đảng bộ, Chi bộ cơ sở có tổng số điểm dưới 50 hoặc có một trong những khuyết điểm sau:
– Không hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao
– Nội bộ mất đoàn kết hoặc có các vụ việc tiêu cực xảy ra nhưng để tồn đọng kéo dài, không xử lý kiên quyết, dứt điểm.
– Để xảy ra tham nhũng, tiêu cực đến mức có cán bộ, đảng viên phải bị xử lý kỷ luật.

II- ĐỐI VỚI ĐẢNG VIÊN
2.1.Căn cứ và đối tượng đánh giá
-Việc đánh giá chất lượng đảng viên phải căn cứ vào yêu cầu nâng cao chất lượng đảng viên theo Nghị quyết Đại hội X của Đảng và các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Nghị quyết của Đảng bộ Trường, kết quả thực hiện nhiệm vụ đảng viên do Điều lệ Đảng quy định và trức trách nhiệm vụ được giao.
– Đối tượng đánh giá là những đảng viên đang sinh hoạt ở chi bộ tại thời điểm đánh giá, gồm: đảng viên chính thức, đảng viên dự bị, đảng viên chuyển đến sinh hoạt đảng tạm thời, đảng viên đi làm việc lưu động đã báo cáo và được cấp uỷ cơ sở đồng ý.
– Đối với những đảng viên vắng mặt, chi bộ tổ chức đánh giá vào cuộc họp chi bộ gần nhất và báo cáo bổ sung kết quả đánh giá lên Đảng uỷ Trường.
2.2- Nội dung đánh giá đảng viên
2.2.1. Về tư tưởng chính trị
– Sự kiên định đối với đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, trung thành với Chủ nghĩa Mác- Lê Nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh.
– Việc chấp hành quan điểm, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.
– Việc tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
– Tinh thần học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực công tác.
2.2.2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống
– Tinh thần và kết quả thực hành tiết kiệm, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác, việc giữ gìn tư cách, đạo đức, tính tiên phong, gương mẫu của người đảng viên, thực hiện cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, chấp hành quy định của Bộ Chính trị về những điều đảng viên không được làm.
– Việc giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng.
– Quan hệ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.
2.2.3. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao
– Tinh thần trách nhiệm, kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.
– Mối liên hệ với chi uỷ, đảng uỷ cơ sở và việc thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.
– Sự tham gia xây dựng tổ chức đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị- xã hội ở địa phương, cơ quan, đơn vị.
2.2.4. Về tổ chức kỷ luật
– Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, ý thức tổ chức kỷ luật, phục tùng sự phân công, điều động của tổ chức.
– Việc thực hiện chế độ sinh hoạt đảng và đóng đảng phí theo quy định, thực hiện nội quy, quy chế của tổ chức đảng, cơ quan, các đoàn thể.
2.3- Phương pháp đánh giá
2.3.1. Việc đánh giá chất lượng đảng viên được tiến hành theo trình tự như sau:
– Đảng viên trình bày bản tự kiểm điểm đánh giá với 4 nội dung (theo Điểm 2.2 Nội dung đánh giá đảng viên) và tự nhận mức xếp loại trước chi bộ.
– Chi uỷ nêu ý kiến nhận xét của đoàn thể, chi bộ nơi đảng viên cư trú.
– Chi bộ họp
+ Chi bộ thảo luận, đóng góp ý kiến cho đảng viên.
+ Chi bộ tiến hành bỏ phiếu kín về mức xếp loại chất lượng đảng viên và công bố kết quả xếp loại.
+ Bí thư chi bộ ghi nhận xét kết luận vào bản tự kiểm điểm Đảng viên
2.3.2. Phương thức thực hiện
a) Đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý:
– Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Trường kiểm điểm trước Ban Chấp hành Đảng ủy và ở chi bộ nơi sinh hoạt đảng.
– Các đồng chí cấp Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Trường, Đảng ủy viên Đảng ủy bộ phận, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ, Chi ủy viên Chi bộ trực thuộc kiểm điểm tại chi bộ nơi sinh hoạt đảng.
b) Việc kiểm điểm được tiến hành theo trình tự: tập thể kiểm điểm trước, cá nhân kiểm điểm sau; cấp uỷ viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý kiểm điểm trước, đảng viên kiểm điểm sau.
–  Kiểm điểm tập thể:
Người đứng đầu chủ trì việc kiểm điểm, định hướng các nội dung cần tập trung thảo luận và chỉ đạo tiếp thu các ý kiến tham gia, đóng góp để kết luận và hoàn thiện báo cáo sau kiểm điểm.
–  Kiểm điểm cá nhân:
Người đứng đầu chủ trì việc kiểm điểm, cá nhân trình bày bản kiểm điểm (cá nhân giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý ở nơi nào thì đi sâu kiểm điểm việc hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao ở nơi đó; khi kiểm điểm ở chi bộ thì báo cáo tóm tắt về kết quả kiểm điểm ở các nơi trên và đi sâu kiểm điểm về chức trách, nhiệm vụ của đảng viên); thành viên tham gia kiểm điểm đóng góp ý kiến; cá nhân tiếp thu; người chủ trì kết luận, tóm tắt nội dung cần tiếp thu bổ sung vào kiểm điểm cá nhân (khi kiểm điểm cá nhân người đứng đầu thì tập thể phân công một đồng chí cấp phó chủ trì).
2.4- Xếp loại chất lượng
Chất lượng đảng viên được xếp theo 4 mức:
2.4.1. Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
Là những đảng viên thực hiện xuất sắc 4 nội dung đánh giá nêu trên và được trên  ½ số đảng viên chính thức của chi bộ bỏ phiếu tán thành, được chi bộ biểu dương hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng (Số đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ không vượt quá 15 % tổng số đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ).
Trường hợp chi bộ có dưới 7 đảng viên, nếu có đảng viên xuất sắc thì tối đa cũng chỉ 01 đồng chí.
2.4.2. Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ
– Là những đảng viên thực hiện tố 4 nội dung đánh giá nêu trên và được trên 1/2 số đảng viên chính thức của chi bộ bỏ phiếu tán thành.
          2.4.3. Đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ
– Là những đảng viên cơ bản thực hiện 4 nội dung đánh giá nêu trên và được trên 1/2 số đảng viên chính thức của chi bộ bỏ phiếu tán thành (trong số đảng viên đủ tư cách, hoàn thành nhiệm vụ, chi bộ cần chỉ rõ còn có mặt hạn chế để kịp thời sửa chữa, khắc phục)
2.4.4. Đảng viên vi phạm tư cách hoặc không hoàn thành nhiệm vụ
Là những đảng viên không chấp hành kỷ luật của Đảng, chính quyền, đoàn thể kỷ luật từ khiển trách trở lên trong năm và có trên 1/2 đảng viên chính thức của chi bộ bỏ phiếu tán thành.
– Qua kiểm điểm, đánh giá, phát hiện thấy đảng viên đó vi phạm tư cách đảng viên.
– Cơ quan quản lý đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn hoặc chi bộ đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ được giao
– Không chấp hành sự phân công của tổ chức hoặc gây mất đoàn kết nội bộ.
2.5- Một số trường hợp cụ thể
– Đối với đảng viên sinh hoạt tại chi bộ nhưng thực hiện nhiệm vụ do cấp trên giao thì đảng viên tự báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ với chi bộ. Khi cần thiết, chi uỷ nghiên cứu ý kiến nhận xét của cấp quản lý đảng viên đó và thông báo với chi bộ khi đánh giá chất lượng, xếp loại đảng viên.
– Đối với những đảng viên có thiếu sót, khuyết điểm, cấp uỷ, chi bộ phải kiểm tra, xem xét và xử lý kịp thời thông qua sinh hoạt chi bộ hàng tháng, không để đến khi đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm mới xem xét, xử lý.
– Trường hợp phát hiện đảng viên có khuyết điểm sau khi đã công nhận kết quả xếp loại đảng viên, thì đảng viên đó phải kiểm điểm, làm rõ và tuỳ theo mức độ vi phạm mà xử lý kỷ luật hoặc không công nhận kết quả đã xếp loại.
– Trường hợp đảng viên có những sai phạm ở cơ quan cũ (đến mức phải kỷ luật từ khiển trách trở lên), khi chuyển đến cơ quan khác mới bị phát hiện và xử lý, tổ chức cơ sở đảng cơ quan cũ đã đánh giá, xếp loại chất lượng thì không phải xem xét lại kết quả xếp loại của tổ chức cơ sở đảng đó.
2.6. Một số lưu ý
Khi xét và đánh giá chất lượng Đảng bộ, Chi bộ và Đảng viên cần chú ý kết hợp bình xét, đánh giá theo nội dung sau:
– Kết quả thực hiện nhiệm vụ ở đơn vị đang công tác
– Ý kiến nhận xét của cấp uỷ nơi đảng viên cư trú
– Ý kiến của quần chúng nơi đang công tác
– Bản tự kiểm điểm đảng viên.
– Chấp hành Điều lệ Đảng
Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng bộ trường nếu còn đảng viên đã chuyển công tác hoặc về hưu quá 3 tháng mà chưa chuyển sinh hoạt Đảng về đơn vị mới, Đảng viên không có bản nhận xét của cấp uỷ nơi cư trú, trong năm học 2013 Chi bộ có quần chúng nhưng không kết nạp được Đảng viên mới thì sẽ tính vào tiêu chuẩn đánh giá chất lượng của Đảng bộ, Chi bộ và Đảng..

III. CÔNG TÁC KHEN THƯỞNG NĂM 2013
3.1 Khen thưởng tổ chức Đảng và cá nhân Đảng viên theo định kỳ
3.1.1 Khen thưởng tổ chức Đảng ( Đảng bộ khoa LLCT và các Chi bộ trong toàn Đảng bộ Trường)
3.1.1.1. Đề nghị Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối xét tặng Giấy khen
– Các Chi bộ, Đảng bộ bộ phận đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh tiêu biểu 3 năm liền
– Các Ban của Đảng ủy có thành tích xuất sắc năm 2013
3.1.1.2. Đề nghị Đảng uỷ Trường xét tặng giấy khen
Chi bộ, Đảng bộ bộ phận đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2013.
3.1.2. Đối với Đảng viên
–  Đề nghị Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối xét tặng Giấy khen cho “ Đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 3 năm liền”
– Đề nghị Đảng uỷ Trường xét tặng giấy khen cho đảng viên phấn đấu đạt tiêu chuẩn “ Đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2013”
3.2. Khen thưởng Đảng viên không theo định kỳ
–  Đề nghị Ban thường vụ Đảng uỷ Khối xét tặng Giấy khen cho đảng viên có thành tích đặc biệt xuất sắc:
+ Được các tổ chức quốc tế trao giải thưởng;
+ Được Nhà nước xét tặng danh hiệu Anh hùng; Chiến sĩ thi đua toàn quốc,
+ Đoạt giải nhất trong các cuộc thi tuyển, thi đấu quốc gia.
– Đề nghị Đảng uỷ Trường xét tặng giấy khen cho đảng viên có thành tích  xuất sắc:
+ Được Nhà nước trao giải thưởng trong các kỳ thi tuyển, thi đấu Quốc gia.
+ Là chiến sĩ thi đua tiêu biểu cấp Bộ, Ban ngành trực thuộc Trung ương.
3.3. Hồ sơ đề nghị khen thưởng. Bao gồm:
– Danh sách đề nghị khen thưởng các loại.
+ Kèm theo bản photo các quyết định khen thưởng năm trước ( theo danh hiệu đề nghị khen)

  • Báo cáo thành tích của Đảng bộ, Chi bộ được đề nghị khen thưởng (Báo cáo nêu bật thành tích công tác Đảng trong năm đã đạt được)
  • Báo cáo của Đảng viên được đề nghị khen thưởng
  • Công văn đề nghị khen thưởng (Ghi rõ hình thức đề nghị khen thưởng đối với tập thể, họ tên, chức vụ cá nhân đề nghị khen thưởng)

 

Phần thứ 2.
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN

– Đảng bộ Khoa Lý luận chính trị và các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường tiến hành tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác đảng năm học 2013, theo nội dung Hướng dẫn trên.
1. Các bước triển khai thực hiện
1.1. Cấp uỷ triển khai các công việc tại Đảng bô/Chi bộ
1.1.1- Phiếu xin ý kiến của Chi uỷ và Ban công tác Mặt trận nơi cư trú;
1.1.2- Phổ biến mẫu và triển khai Đảng viên của Chi bộ viết kiểm điểm và tự đánh giá đảng viên ;
1.1.3. Cấp uỷ soạn thảo báo cáo đánh giá tổng kết công tác năm 2013 và phương hướng năm 2014 của Chi/Đảng bộ mình.
1.1.4- Cấp uỷ tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2013 và tổng hợp Báo cáo Đảng uỷ Trường.
1.2 Các báo cáo gửi Đảng uỷ Trường bao gồm:

TT Tên các mẫu biểu dùng cho tổng kết CT Đảng Năm 2013 Mẫu  số
1 Phiếu chấm điểm đánh giá chất lượng Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Mẫu số 1
2 Báo cáo công tác Đảng của Đảng bộ, Chi bộ (theo nội dung Hướng dẫn số 20/BTCTW) Mẫu số 2
3  Biên bản đánh giá chất lượng Đảng viên Mẫu số 3
4 BC Tổng hợp đánh giá chất lượng đảng viên Mẫu số: 5
5 Báo cáo tổng hợp kết quả đánh giá chất lượng Đảng viên Mẫu số: 4
6 Bản tự kiểm điểm Đảng viên Mẫu số: 6
7 Phiếu đánh giá đảng viên Mẫu số: 7
8 Phiếu xin ý kiến Chi uỷ và Ban công tác mặt trận nơi cư trú Mẫu số: 8
9 Phiếu bổ sung Hồ sơ Đảng viên năm 2013 Mẫu số: 9
* Hồ sơ đề nghị khen thưởng (nếu có)  
10 Công văn đề nghị khen thưởng Chi bộ/ Đảng bộ và đảng viên Mẫu số: 10
11 Danh sách ĐB/CB bộ phận đề nghị xét khen thưởng năm Mẫu số: 11
12 Danh sách Đảng viên đề nghị xét khen thưởng năm Mẫu số: 12
13 Báo cáo thành tích đề nghị tặng  giấy khen Chi bộ / Đảng bộ bộ phận TS VM tiêu biểu 3 năm liền  2011, 1012 , 2013 Mẫu số: 13
14 Báo cáo thành tích cá nhân đề nghị tặng giấy khen về thành tích xuất sắc Mẫu số: 14
15 Báo cáo thành tích cá nhân đề nghị tặng giấy khen về hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 3 năm liền Mẫu số: 15
16 Báo cáo thành tích cá nhân năm 2013 đề nghị  Đảng uỷ khen thưởng Mẫu số: 16
17 Báo cáo thành tích Đảng bộ, Chi bộ đề nghị Đảng uỷ khen khen thưởng Mẫu số: 17

2. Về tiến độ thời gian thực hiện các bước công việc
– Chuẩn bị kế hoạch và biểu mẫu xong trước 10/12/2013
– Thời gian các Đảng bộ, Chi bộ triển khai chuẩn bị: Viết báo cáo, triển khai đến Đảng viên viết kiểm điểm, xin “Phiếu xin ý kiến Chi uỷ và Ban công tác mặt trận nơi cư trú” từ ngày 15 tháng 12 năm 2013 đến  ngày 20 tháng 12 năm 2013.
– Thời gian các Đảng bộ, Chi bộ tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá tổ chức Đảng và đảng viên, xét khen thưởng từ 20 tháng 12 năm 2013 đến 25 tháng 12 năm 2013.
– Thời gian gửi báo cáo Đảng uỷ Trường (qua Văn phòng Đảng uỷ trường từ ngày 26-12 đến 30-12-2013) .
Văn phòng Đảng uỷ chỉ nhận báo cáo tổng kết 1 lần  của các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng bộ trường, khi có đầy đủ nội dung báo cáo đã quy định .
Đảng uỷ Trường đề nghị Đảng bộ Khoa Lý luận Chính trị, các Chi bộ trong toàn Đảng bộ tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng theo đúng nội dung Hướng dẫn và thời gian quy định trên.
Trong quá trình triển khai tại Đảng bộ và Chi bộ nếu có nội dung nào cần tìm hiểu rõ, liên hệ với Văn phòng Đảng uỷ trường để được giải đáp./.

 

Nơi nhận:
             – Đảng bộ Khoa Lý luận chính trị
            – Các Đảng bộ, Chi bộ trường.
            – lưu VP Đảng uỷ.

 

T/M ĐẢNG UỶ
PHÓ BÍ THƯ

 

 

Nguyễn Viết Lâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *